راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9270                   2018-03-08 10:34:17

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن

امسال 8 مارس روز جهانی زن، در حالی فرا رسید که زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب از ماهها پیش با اعتراضات خیابانی در بسیاری از شهرهای کشور، خواهان رفع تبعیض جنسیتی و برچیده شدن حجاب اجباری شده و علیرغم سرکوب خشن، این اعتراضات متوقف نشد و امروز به مناسبت 8 مارس در یک اقدام مهم و تعیین کننده، برای اولین بار پس از دهه ها سرکوب و تحمیل نابرابری و تبعیض به نیمی از جمعیت کشور، زنان و مردان بسیاری با فراخوان قبلی اقدام به تجمع در مقابل وزارت کار کردند.

تحولات چند ماهه گذشته و ظهور دختران خیابان انقلاب و در پی این مبارزات شورانگیز، حضور زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب در مقابل وزارت کار علیرغم پیش بینی سرکوب و بازداشتهای گسترده، یک نقطه عطف در مبارزات زنان ایران برای دستیابی به حقوقی برابر با مردان است که دیگر هیچ درجه از اختناق و نیروی سرکوبی یارای عقب راندن آنرا نخواهد داشت.

زنان ایران دیگر نه تنها لحظه ای حاضر به تن دادن به تبعیض جنسیتی نیستند بلکه پیشتازان همه ی مبارزات عدالت طلبانه و آزادیخواهانه ای هستند که در جای جای کشور جاریست.

آنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در پیشاپیش صفوف مبارزات کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار مردم ستم دیده ایران قرار دارند و با شرکت گسترده و جسورانه در خیزشهای مردمی در حال ایفای نقشی تعیین کننده و تاریخی در تحولات سیاسی اجتماعی کشور هستند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خود را بخشی از جنبش خلاصی از تبعیض جنسیتی و هر گونه نابرابری در زندگی اجتماعی انسانها میداند و بدینوسیله با محکوم کردن یورش به زنان و مردان عدالت طلب و آزادیخواه در مقابل وزارت کار، خواهان آزادی فوری و بی قید شرط همه دستگیر شده ها در مقابل این وزارتخانه، لغو احکام صادره علیه دختران خیابان انقلاب، منع تعقیب قضائی آنان و پایان دادن به تمامی تبعیض هایی است که طی چهار دهه گذشته به زنان ایران تحمیل شده است.


زنده باد 8 مارس روز جهانی زن


اتحادیه آزاد کارگران ایران – 17 اسفند ماه 1396