راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9223                   2018-02-08 13:06:45

کانون کنشگران سوسیالیست و دمکرات -هانوفر:فراخوان شماره 2 برای تظاهرات

در حالی که هر روز در کشورمان زنان، جوانان، کارگران، معلمان‌، پرستاران، دانشجویان، بیکاران, دراویش گنابادی و... اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به چالش می کشند و شرایط سختی را به رژیم تحمیل میکنند؛ سی و نه سال پیش درست درچنین روزهایی رژیم دیکتاتوری شاه در قیام بیست و دو بهمن به دست توانای مردم سقوط کرد. ولي شعار های اساسی مردم آزادی، استقلال و برابری، عدالت و زندگی بهتر...بدست حاکمان دغلكار جمهوري اسلامي مسخ شد..
دیکتاتور ی شاه با سرکوب ، خفقان، زندان، شکنجه ترور مخالفین و انقلابیون از یک سو و آزادی نسبی روحانیت در استفاده از انجمن های مذهبی، مساجد، تکایا و هئیت های سینه زنی و...از سوي ديگر مسبب شرايطي شد كه از دل انقلاب ضد سلطنتی -استبدادی و ضد سلطه خارجي هیولایی سر برآورد که بسیاری از انقلابیون را از دم تیغ گذارند و تمامی دستاوردهای انقلاب بهمن را یکی پس از دیگری نابود کرد تا استبداد را برجامعه حاكم گرداند..
ولي مبارزه و مقاومت توده هاي مردم برای تحقق آزادی هاي اجتماعي، عدالت اجتماعی، برابری وآزادیهای دمکراتیک، از قبیل حق تشکل، آزادي پوشش، حق اعتصاب و اعتراض و تظاهرات، جدایی دین ودولت، وبرابرحقوقی زنان در تمامی عرصه ها، همچنان پا برجاست. در این میان مبارزه برای رهائی از ظلم و ستم و تلاش براي گستردن برابري ميان انسانها بدون خودگردانی وخود مدیریتی، بدون ایجاد تشکلات توده ای از پایین در محل کار وزندگی به بار نخواهد نشست.
نافرمانی زنان در همراهی با خیزش فرودستان و تداوم و تکثیر سمبل خیابان انقلاب برگی درخشان و ماندگار در تاریخ مبارزات مردم ایران خواهد بود. به دفاع از زندانیان سیاسی و همبستگی با مبارزات دمکراتیک مردم ایران و علیه جانیان حاکم بر ایران در اکسیون ۱۰فوریه ساعت یک تا‌ سه شرکت کنیم. و یک دل ویک صدای خواهان آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی در ایران باشیم.
باهمبستگی وهم دردی با خانواده جان باختگان اخیر نشان دهیم که در برابر ترور دولتی سکوت نمی کنیم
سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران
زنده باد آزادی و برابری
با شرکت در تظاهرات شنبه دهم فوریه 2018 روبروی ایستگاه
Hauptbahnhof
بین ساعت 13 تا 15
صدای زندانیان سیاسی باشیم
برای همبستگی ودفاع از حقوق اساسی مردم وجدایی دین و دولت -
آ زادیهای بدون قید وشرط سیاسی، حق اعتراض، تشکل وتجمع -
برای تحقق عدالت اجتماعی ورفع هر گونه ستم -
برای لغو حجاب اجباری وبرابر حقوقی زنان -
برای لغو هر گونه امتیاز ویژه و به دفاع از شان انسان -
نفی نظامهای توتالیتر، موروثی و مذهبی و مسلکی و ضد دمکراتیک -
کانون کنشگران سوسیالیست و دمکرات -هانوفر