راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9218                   2018-02-04 10:25:52

کارگران بازداشت شده شرکت نیشکر هفت تپه آزاد شدند

بنابر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران همه ی کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه آزاد شدند.
کارگران تیزبین و هوشمند شرکت نیشکر هفت تپه نیک میدانند که یورش وحشیانه ی امروز گارد ویژه و بازداشت دهها کارگر، سناریوئی از پیش طراحی شده از سوی کارفرما با همدستی مسئولین شهر شوش بود تا خواست پرداخت مطالبات معوقه از سوی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به خواست آزادی همکاران بازداشتی آنان تبدیل شود و با آزادی کارگران دستگیر شده، اعتصاب بدون پرداخت ریالی به کارگران خاتمه پیدا کند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 15 بهمن ماه 1396