راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9075                   2017-12-04 13:17:08

گرامی‌داشت علی اشرف درویشیان

جمعیت کردهای مقیم فرانسە کلیە دوستان و دوست داران ادبیات شورشگر و فرهیختگان آزادە را فرا می‌خواند کە روز یک‌شنبە دهم دسامبر ٢٠١٧گردهم آئیم و خاطرە زندەیاد علی اشرف درویشیان را گرامی بداریم.
دراین گردهم آئی:
- دو برنامە متفاوت با اجرای دو هنر مند تئاتر، هومن و کاظم شهریاری اجرا خواهد شد
- سخن کوتاهی از یکی از اعضاە کانون نویسندگان در تبعید.
- نظری گذرا بر پارەای از نوشتەهای علی‌اشرف
- بازخوانی بسیار کوتاهی از نوشتەای از درویشیان
- همنوائی دویارو دوستدارعلی‌اشرف، حسن بهنام وحسین سلطانی، می‌کوشد گوشەای از فضای موسیقی ای را بازسازی کند کە علی اشرف بدان عشق می‌ورزید.
تاریخ: دهم دسامبر ٢٠١٧
ساعت: ١٥ الی ١٨
محل گرد هم‌آئی سالن AGECA
آدرس: AGECA - 177 rue de Charonne
75011 Paris
مترو: alexendre dumas ligne 2
- جمعیت کردهای مقیم فرانسە
- انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وعقیدتی در ایران
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران
- اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران