راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9023                   2017-11-06 13:42:05

تحاد چپ ایرانیان واشنگتن برگزار می کند: ارزیابی انتقادی انقلاب اکتبر 1917 - بخش دوم

  زمان: شنبه  11 نوامبر2017، ساعت 1/5 عصر
مکان: کتابخانه دولی مدیسون
Dolley Madison Library, 1244 Oak
Ridge Ave. McLean, VA 22101  
اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن
leftallaince@yahoo.com