راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 9016                   2017-10-30 13:29:48

16نوامبرروزاعتصاب وتظاهرات سراسری درفرانسه علیه سیاست های لیبرالی دولت ماکرون

اخباروگزارشات کارگری-30اکتبر:شش سندیکای حقوق بگیران،دانشجویان ودانش آموزان دبیرستانی فرانسه(CGT – FO – Solidaires – UNEF – UNL – FIDL) بدنبال جلسه بیست وچهارم اکتبر،طی بیانیه ای شانزدهم نوامبرراروزاعتصاب وتظاهرات برای اعتراض به سیاست های لیبرالی دولت ماکرون مبنی برافزایش نابرابری در راستای منافع اقلیت،اعلام کردند.
سیاست هایی چون:
-اصلاحات غیرقابل قبول در قانون کار جهت محدودتر کردن حقوق کارگران
-درخطرقرارگرفتن حقوق کارگران ومتقاضیان کار در ارتباط با بیمه بیکاری وآموزش حرفه ای
-موقتی تر کردن قراردادهای کارشاغلین وجوانانی که وارد بازار کارمی شوند
-زیرسئوال رفتن آینده جوانان در رابطه با آموزش عالی
-کاهش دستمزد وافزایش شارژ سوسیال حقوق بگیران
- محدودتر کردن خدمات عمومی وحمایت های سوسیال
6سندیکای فرانسه با توجه به چنین شرایط وخیم، روز16نوامبررابرای اعتصاب وتظاهرات حقوق بگیران،دانشجویان ودانش آموزان تعیین وازدیگرسندیکاها خواسته اند با این اقدام اعتراضی همراه شوند.
akhbarkargari2468@gmail.com