راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8848                   2017-07-19 13:18:05

در ادامه اعتراضات بی وقفه کارگری در شرکت نیشکر هفت تپه، صبح امروز بار دیگر کارگران شاغل و بازنشسته این شرکت دست به تجمع زدند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: در ادامه اعتصابات و تجمعات ماهها و هفته های گذشته کارگران شاغل و بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه، صبح امروز نیز محوطه این شرکت صحنه اعتراض و حق خواهی متحدانه آنان بود.
در پی ماهها دوندگی و اعتراضات بی وقفه 341 کارگر بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه نسبت به عدم واریز سهم 4 درصدی کارفرما به حساب سازمان تامین اجتماعی، طی روزهای گذشته بطور رسمی به آنان اعلام گردید این مسئله حل شده است و کارگران با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی میتوانند پیگیر تکمیل سیکل بازنشستگی خود شوند. اما با مراجعه این کارگران به تامین اجتماعی معلوم شد کارفرما سهم چهارصدی خود را بابت 160 نفر از 341 کارگر واریز نکرده است.
بد عهدیها و به سخره گرفتن زندگی و سرنوشت 341 کارگر، که عمری را با رنج و محنت در نیشکر هفت تپه کار کرده و اینک در سن بازنشستگی قرار گرفته اند، در حالی از سوی مالک خصوصی این شرکت ادامه دارد که حراست کارخانه از ورود آنان برای پیگیری حق و حقوق شان به شرکت جلوگیری میکند و آنان 15 ماه است برای برخورداری از حقوقی ناچیز در سن بازنشستگی، در رنج و عذابی مضاعف گرفتار آمده و از سوی حراست و مسئولین شهرستان با اتهاماتی از قبیل اغتشاش و بر هم زدن نظم مواجه میشوند.
ستم و تحمیل ناامنی بر زندگی کارگران بازنشسته شرکت نیشکر هفت تپه در حالی ادامه دارد که از مقطع واگذاری کارخانه به بخش خصوصی، کارگران شاغل این شرکت نیز برای دریافت دستمزدهای خود بطور مرتب دست به اعتصاب و اعتراض میزنند و هر بار پس از چندین ماه تاخیر، با خون دل موفق به دریافت یکماه از دسترنج ناچیز خود میشوند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در تداوم این وضعیت محنت بار در شرکت نیشکر هفت تپه، صبح امروز نیز کارگران شاغل و بازنشسته این کارخانه، همچون ماهها و هفته های گذشته بار دیگر با تجمع در مقابل ساختمان اداری شرکت خواهان دریافت مطالبات مزدی و بازنشستگی خود شدند. بنا بر این گزارش، در پی این اعتصاب از سوی کارگران شاغل، کارگران بازنشسته نیز که بدنبال مراجعه به سازمان تامین اجتماعی از بد عهدی کارفرما مطلع شده بودند به آنان پیوستند و علیرغم ممانعت مامورین حراست از ورودشان به محوطه صنعتی شرکت، با خشم و اعتراض وارد آنجا شده و سپس بدلیل عدم پاسخگوئی مسئولین به سوالات و خواستهایشان، با ورود به نیروگاه کارخانه، برق شرکت را قطع کردند.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی اقدامات اعتراضی از سوی کارگران بازنشسته ای که سهم 4 درصدی آنان به صندوق تامین اجتماعی پرداخت نشده است، به آنان اعلام گردید مقطع بازنشستگی آنها به جای اسفند ماه 1395 از اسفند ماه سال 1396 حساب خواهد شد که این امر خشم کارگران را برانگیخت و آنان با رد چنین وعده پوچی اعلام کردند همچنان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
اعلام این وعده از سوی مسئولین شرکت نیشکر هفت تپه به 160 کارگر بازنشسته در حالی است که آنان از اسفند ماه سال 95 بدلیل اعلام بازنشستگی شان در کارخانه شاغل نبوده اند و در این مدت با توجه به عدم دریافت حقوق ماهیانه، در شرایط بسیار مشقت باری زندگی کرده اند. همچنین با توجه به عدم پاسخگوئی مسئولین شرکت به کارگران اعتصابی شاغل، آنان نیز اعلام کردند تا دریافت حقوقهای معوقه خود دست از اعتصاب نخواهند کشید. کارگران شاغل شرکت نیشکر هفت تپه با احتساب حقوق تیر ماه جاری، در حال حاضر سه ماه دستمزد بعلاوه پاداش و بهره وری سال‌های ۹۴ و ۹۵ را از کارفرما طلبکارند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 28 تیر ماه 1396