راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8819                   2017-06-29 12:15:37

تجمع مجدد بازنشسته های نیشکرهفت تپه،این سریال کی به قسمت اخرمیرسد؟
جمعی از کارگران وپرسنل شرکت نیشکر هفت تپه

صبح امروزبازنشسته های اسفندماه این شرکت بدلیل بدعهدی مکررکارفرما، درخصوص وعدهای داده شده،در مقابل درب اموراداری شرکت تجمع اعتراضی برگزارکردند مدیراموراداری دراین تجمع اعلام کرد که باهماهنگی های به عمل آمده  چند جانبه، بین سازمان تامین اجتماعی وشرکت واستانداری، مقررشده که ازطریق شورای تامین استان این توافق اجرایی شده ومشکل 4درصدسهم کارفرمای 341نفرکارگران بلاتکلیف شرکت ومشکل دفترچه های درمانی کارگران که 4ماه است بخاطر پرداخت نکردن مبلغ بیمه ماهیانه کارفرما ،فاقد اعتبارهستند باموافقت تامین اجتماعی حل شود.شرکت نیشکرهفت تپه بیش از230میلیارد تومان برابربا یک چهارم ارزش وسرمایه شرکت ،به تامین اجتماعی بدهکاراست و از زمان خصوصی سازی دراین 15ماه اخیر،حدود50میلیارد تومان به مبلغ مذکور اضافه شده است.لذا نیشکرهفت تپه بزرگترین بدهکارسازمان تامین اجتماعی درسطح کشوراست. حال سوال اساسی اینجاست که چرا شرکت رابا مبلغ پرداختی فقط شش میلیارد تومان یعنی دوسوم حقوق پرداختی یک ماه پرسنل شرکت، ازطریق مناقصه سوری یک جانبه، به مالکین جدید واگذارکردند که جای سوال وتحقیق وتفحص دارد ولی این شرکت رابه سازمان تامین اجتماعی که یک شخصیت حقوقی قدرتمنداست بجای طلبهای  خود واگذارنکردند تا کارگران هم دچار معضلات عدیده موجود نشوند.متاسفانه شرکت نیشکر هفت تپه ،خودمانی سازی شده نه خصوصی سازی .بخاطرهمین موضوع است که فریاد پرسنل این شرکت دراین مدت بجایی نمیرسد.کارگران این شرکت 2حقوق و2پاداش سالهای گذشته وعلاوه براینها ،شرکت حقوق کارگران روزمزد(قراردادهای سفید امضا)دربهمن واسفندسال 94رابه همراه حق بیمه شان ،بدلیل اختلاف با پیمانکارطرف قرارداد خود ، پرداخت نکرده است وهنوز10میلیارد بیمه سهم کارفرماها ،که مصوبه مجلس درسال92 است را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده تا حدود180تن کارگران فصلی نی بر، بلاتکلیف بمانند . درپایان، دولت باید پاسخ دهد که چرااین شرکت رابا وجود کوهی از مشکلات حل نشده و معوق ،به کسانی واگذارکرده که حتا ازپرداخت جیره ماه رمضان حدود2500نفر از پرسنل خود ، شامل 2عدد مرغ ویک پاکت خرما ویک کیسه برنج برنمی آید.چرا با اینگونه واگذاریها ،شرایط منطقه رادرنظرنگرفته وهرروزکارگران برای ابتدایی ترین حقوق خود ،باید دست به اعتصاب بزنند وبصورت فله ای توسط کارفرما اخراج شوند. ازمسئولین مربوطه که درخواب غفلت هستند میخواهیم که هرچه زودتربه این اقدامات غیرکارشناسانه ،رانتی و ظالمانه ،پایان دهند وواگذاری شرکت را لغووبه دولت بازگردانند جمعی از کارگران وپرسنل شرکت نیشکر هفت تپه 7/4/1396