راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8818                   2017-06-28 22:51:29

کمیته حامیت از حقوق مدنی، سیاسی و قانونی رامین حسین پناهی
پروانه خواهر رامین حسین پناهی

‎خبرهای که تاکنون دریافت کردەایم حاکی از آن است 
‎‎که سه گلوله به بدنش اصابت کرده و بعد ماموران سپاه او را به بیمارستانی در سنندج منتقل کردەاند اما بعد از زمان کوتاهی او را دوباره از بیمارستان خارج کردند و به مکان نامعلومی برده‌اند. ما از آن زمان تاکنون نمی‌دانیم وضعیت او به چه صورت است. نمی‌دانیم مرده یا هنوز زنده است.» ‎پروانه حسین پناهی خواهر بزرگ (رامین حسین پناهی) در خصوص درخواست خانوادەاش گفت: «اولین درخواست خانواده من این است که بفهمند رامین زنده است یا مرده. و اینکه با او بتوانند ملاقات کنند یا تلفنی صحبت کنند. کمیته حامیت از حقوق مدنی، سیاسی و قانونی رامین حسین پناهی