راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8790                   2017-06-09 12:11:12

دست تروریست های جانی و مرتجع از سر مردم کوتاه باد
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

  مردم ایران روز گذشته، چهارشنبه 17 خرداد 96، همزمان شاهد دو حملهمسلحانه سازمان یافته و برنامه ریزی شده در دو نقطه از تهران توسطدو تیم از تروریست ها بودند. بر اساس خبرهای منتشر شده این عملیات، تاکنون 17 کشته و بیش از 40 نفر مجروح بر جای گذاشته است. بسیاری از جان باخته گان کسانی هستند که به دلایل مختلف برای بیاندردها و حل مشکلات شان به نمایندگان مجلس مراجعه کرده بودند. طبقگزارشات ضد و نقیضی که برخی از مقامات امنیتی اعلام کرده اند،تروریست ها نیز که تعداد آن ها در هر دو عملیات 6 نفر بوده است،تماماً کشته شده اند. قابل توجه اینکه هنوز عملیات تروریستی بهپایان نرسیده بود که جریان تا مغز استخوان فاسد و مرتجع داعش باارسال ویدئو ـ کلیپی کوتاه، از شبکه خبررسانی "اعماق"،  مسئولیتعملیات را بر عهده گرفت. عملیاتی که منجر به کشته و زخمی شدن عدهای از مردم بی گناه، از باغبان گرفته تا عابرین پیاده و همچنین سه نفر ازمعلمان و فرهنگیان کشور به نام های " حسین جلالی "، "حسینبنی اردلان " و خانم " هانیه اکبریانی " گردید. فرهنگیانی که برایپیگیری مطالبات خود و همکاران شان از استان خراسان شمالی وشهرستان نور به تهران آمده بودند.
جدا از این که چنین اعمال جنایتکارانه ای را چه افراد، جریانات و یاگروه هایی  انجام داده باشند، باید اذعان نمود که این قبیل اقداماتتروریستی ــ که به طور قطع سرنخ آن در دست دولت های هار و قدرتمندسرمایه داری جهانی و عوامل آن ها در سرتاسر دنیا قرار دارد ــ درنهایت مردم را آماج تهاجمات کور و ضد انسانی خویش قرار می دهد. ضمن اینکه به نوبه خود می تواند به بهانه های مختلف مورد بهره برداریو سوء استفاده حاکمان و حافظان سرمایه قرار گرفته و دست صاحبانسرمایه و عوامل آنان را برای سرکوب جنبش های اجتماعی و مبارزاتحق طلبانه کارگران و قشرهای مختلف مردم باز بگذارند. جنگ ها و عملیات تروریستی که در سال های اخیر از جانب دولت هاوگروه های واپسگرا و مرتجع در مناطق مختلف جهان به راه افتاده را بایددر زمره سیاست ها و راه حل های سرمایه جهانی و ایادی شان برای بهکجراهه کشاندن مبارزات طبقاتی کارگران و توده های محروم و کاهشبحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به حساب آورد. بدیهی استکه کارگران آگاهی که راه نجات خود از جهنم سرمایه را اتکا به نیرویجمعی و مبارزات مستقل و طبقاتی خویش می دانند، جنگ های ویرانگرو ضدمردمی و تروریسم کور و جنایتکارانه مشتی جانی و مرتجع راتحت هر عنوان و بهانه ای محکوم نموده و آن را مانعی بزرگ بر سر راهرشد و گسترش مبارزات آزادی خواهانه و عدالت طلبانه خویش می دانند. از نظر کارگران آگاه این قبیل اقدامات نه تنها آرامش و امنیت جامعه رابه خطر می اندازند، بلکه به زیان کارگران و مبارزات حق طلبانه آنان تمامشده و به سهم خود موجبات سوء استفاده صاحبان سرمایه و دولت هایحامی آنان برای اعمال سرکوب و اختناق در جامعه می گردند.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، ضمن تسلیت به بستگان و بازماندگان مردمی که به ناحق جان خود را در این حادثه تروریستی و جنایتکارانه از دست داده اند؛ هرگونه عملیات جنگ طلبانه و از جمله عملیات تروریستی تهران را به شدت محکوم نموده؛ وآن را در راستای خدمت به اربابان سرمایه و دولت های ساخته و پرداختهی آن ها می داند. و تاکید می نماید که راه کسب حقوق پایمال شدهکارگران و اقشار مختلف مردم، تنها از طریق گسترش مبارزات جمعی ومتشکل آنان و با اتکا به توان و نیروی اراده خود کارگران امکان پذیرخواهد بود.  
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – 18/03/1396