راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8520                   2017-01-08 13:09:56

گزارشگران: هاشمی رفسنجانی, جعبه سیاه جمهوری اسلامی نیز مرد!

اکبر هاشمی رفسنجانی بعنوان یکی از مهمترین معماران رژیم سراپا جنایت جمهوری اسلامی نیز مرد. او نیز بی مجازات ماند و سینه ی پر از اسرار جنایات حاکمان وقت را به خاک برد. به تعبیری میتوان گفت که او جعبه سیاه ارابه آدم کشی نظام از ابتدا تا کنون بود. وی در سن هشتاد و دو سالگی در شرایطی جان داد که هنوز رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. هاشمی رفسنجانی از جمله نزدیکترین افراد به روح اله خمینی جلاد بود, به همین دلیل در کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و همچنین نرور مخالفان سیاسی در خارج از کشورنقش فعالی داشت. سخنرانی های مهیج او در تجمعات مذهبی جمعه تهران و در راستای نابودی مخالفان سیاسی رژیم در زندانهای کشور هنوز طنین انداز است و از تمامی رازهای رژیم مطلع بود و از هیچ اقدامی برای قتل و غارت مردم کشورمان و فرزندان راستین آنها در زندان های جمهوری اسلامی کوتاهی نکرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در به قدرت رسیدن خامنه ای نیز نقش بازی کرد.