راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8472                   2016-12-15 15:05:15

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران:آرش صادقی ودیگر زندانیان اعتصابی را دریابیم


آرش صادقی زندانی سیاسی ،امروز پنجاه یکمین روز اعتصاب غذای خود را سپری می کند. به گزارش اخبار رسیده ، حال وی بسیار نامناسب ودر مرز خطر به سر میبرد.شاید که اکنون با مرگ نحس پنجه در افکنده است.
ما جمعیت 99/ جامعه از آرش عزیز می خواهیم که به اعتصاب غذای خود پایان دهد. دوست عزیز مرگ تو تنها خون خواران،ظالمان،دزدان ، غارتگران و اختلاس کنندگان حاکم را خشنود خواهد کرد. اما ما کارگران ، معلمان و دیگر زحمتکشان ، یک رهبر عملی و انسانی پیشرو و آزادیخواه و برابری طلب را از دست می دهیم .
آرش عزیز ما به اینگونه جان باختن تو رضایت نخواهیم داد. وجود تو در میان جنبش های آزادیخواه و برابری طلب یک ضرورت است .وجود شما ها : آرش صادقی، گلرخ ابراهیمی، بهنام موسیوند و دیگر عزیزان متحصن زندانی به مثابه چراغ راه اینده و افق درخشان یک دنیای بهتر است .
ما ضمن حمایت و دفاع از مطالبات شما، آرش صادقی و دیگر عزیزان زندانی متحصن ، بر پایان بخشیدن به اعتصاب غذایتان قویا پای می فشاریم .
کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
23 آذر 95