راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8460                   2016-12-08 14:59:27

کانون مدافعان حقوق کارگر
تهاجمي جديد به اعتراضات اجتماعي در حال شكل گيري است

http://www.kanoonm.com/2546
شانزدهم آذر امسال فضای دانشگاهها برای برگزاری مراسم مستقل دانشجویان بسیار امنیتی بود. در پی انتشار بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان که نشان از خیز جدیدی در مبارزات دانشجویی است، اعتراضات چندی در دانشگاهها برگزار شد
ولي نيروهاي حكومتي با راه انداختن مراسم دولتی در حد برگزاری یک جشن و دادن گل به دانشجویان و سخنرانی وابستگان و گسترش جو امنيتي تلاش كردند تا روز دانشجو را از محتوای مبارزاتی آن علیه استبداد و دیکتاتوری خالی کرده و از آن مراسمي بي محتوا براي تبليغات حكومتي بسازند تا مبارزات واقعي دانشجوئي را سركوب كنند.
هفته ی قبل نیز شاهد دو تهاجم وحشيانه نيروهاي امنيتي و لباسشخصي به تجمع كانون نويسندگان ايران و تجمع اعتراضی اعضائ سنديكاي شر كت واحد بودیم. اين نوع اعمال غيرانساني هر چند سابقهاي طولاني در برخوردهاي پليسي دارد اما از اين جهت بي سابقه بود كه تجمعكنندگان قبل از رسیدن به محل تجمع مورد ضرب و شتم بسيار شديد قرار گرفتند. تجمع کانون نویسندگان در سالگرد مرگ پوینده و مختاری و در اعتراض به قتلهای زنجیرهای و تجمع شرکت واحد در اعتراض به عدم رسیدگی به اختلاس در تعاونی مسکن رانندگان شرکت اتوبوسرانی صورت گرفته بود.
این برخوردهای پلیسی و خشونت بار نشان از پیش بینی اعتراضات گسترده مردمی علیه انواع فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بی حقوقیها، حق کشیها، تبعیضها، فسادها و دزدیهایی است که هر روز بیش از پیش افشا میشوند و به جای آنکه مرتکبان این جرایم به مجازات برسند، افشاکنندگان به زندان میروند.
اما تاریخ نشان داده که حتا پیشدستی کردن در سرکوب بیرحمانه اعتراضات مردم به جان آمده، نیز نمیتواند از اعتلای این مبارزات و اعتراضات جلوگیری کند زیرا فشارها که از حد بگذرند دیگر مردم چیزی برای از دست دادن نخواهند داشت.
کانون مدافعان حقوق کارگر
17 آذر