راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8452                   2016-12-05 15:01:00

اتحادیه آزاد کارگران ایران
با گرامیداشت ١٦ آذر، همبستگی و همراهی خود را با بیانیه فراگیر دانشجویان کشور اعلام میداریم

در آستانه 16 آذر روز دانشجو، جنبش دانشجوئی ایران با درایتی کم نظیر و در صفی متحد و یکپارچه، بار دیگر با قامتی استوار رویکرد ظلم ستیزانه و آزادیخواهانه ی خود را در برابر وضعیت موجود، طی بیانیه ای مبسوط و فراگیر در مقابل حکومت گران گذاشته است.
این بیانیه، کیفرخواست فرزندان جوان، مسئول و آگاه ما کارگران و عموم مردم زحمتکش ایران از کل شرایط و ساختاری است که طی نزدیک به چهار دهه گذشته، همه ی بنیانها و بدیهی ترین ملزومات دوام و بقا یک جامعه انسانی، از امنیت شغلی تا تامین حداقلی از معاش و بهداشت و درمان و مسکن تا احساس خوشبختی و بهروزی و امنیت و آسایش را از بین برده و هرگونه فریاد آزادیخواهی و عدالت طلبی را با زندان و سرکوب پاسخ داده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با گرامیداشت 16 آذر روز دانشجو، به همه دانشجویان و تشکلهای صنفی آنان در سراسر کشور درود می فرستد و با اعلام همبستگی و همراهی با جنبش دانشجوئی و بیانیه فراگیر آنان، مصرانه نسبت به پایان دادن به فضای امنیتی در دانشگاهها و حق دانشجویان سراسر کشور برای برگزاری آزادنه مراسم روز 16 آذر پای می فشارد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – 15 آذر ماه 1395