راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8411                   2016-10-31 14:49:41

جعفر عظیم زاده : اسماعیل عبدی، رسول بداقی و محمود بهشتی لنگرودی همراه و همدوش ما کارگران ایران هستند

طی چند روز گذشته و بدنبال مسافرت رسول بداقی، محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی به استان فارس (با هدف مشاوره به کنشکران صنفی معلمان)، این انسانهای بزرگ و عزیز بطور طبیعی مثل هر انسان کنجکاو دیگری عازم مقبره کورش شدند و در آنجا طبق معمول هر مسافرتی که تاکنون رفته بودند بی محابانه اقدام به انتشار عکسهای خود کردند. چهره خندان بهشتی وارسته و عزیز و علامت پیروزی اسماعیل عبدی پیروزمند و چهره مصمم و تسلیم ناپذیر رسول بداقی، ربطی به همایش نژاد پرستانه مقبره کوروش ندارد. اما این عکسها متفاوت از هر عکس دیگری، به حمایت این معلمان جسور و مقاوم از جنبش ضد انسانی ناسیونالیزم نژاد پرستانه ایرانی تعبیر شد و عده ای مسئولانه و عده دیگری تعمدانه، این عزیزان را آماج نقد و حملات خود قرار دادند.
البته که این عزیزان می باید هوشیارتر از بدنه ما کارگران و معلمان می بودند. این چیزی است که همگی ما مزد بگیران زحتمکش، باید با هم و در کنار هم آنرا بیاموزیم.
رسول، اسماعیل، محمود و همگی ما کارگران و معلمان به خوبی و دقیق تر از علم ریاضی میدانیم که نمی شود دنیای امروز را با سجده بر مقبره کوروش و پیامبران مذاهب تاریخ گذشته (که بردگی انسان جزو مفروضات شان بود) سر و سامانی داد. دنیای امروز نیازمند تدبیر دیگری است و به یقین در این راه ما کارگران، معلمان، پرستاران، دانشجویان، دانش آموزان و همه انسانهای مزد بگیر زحمتکش، دوشادوش هم برای بر پائی دنیایی بهتر خواهیم جنگید.
جعفر عظیم زاده – دهم آبانماه 1395