راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 8273                   2016-08-14 13:42:13

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران - پاریس
موج جدید اعدام ها را در ایران محکوم می کنیم!

در دو هفته ای که گذشت، در جمهوری اسلامی ایران حداقل بیست و هشت نفر به چوبه های دار و جوخه های اعدام سپرده شدند. یکی از اعدام شدگان جوانی بودکه به هنگام "ارتکاب جرم " کمتر از هجده سال داشت . «مقامات قضائی» جمهوری اسلامی جرم آنها را «سلفی و تروریست بودن ، اقدام علیه رژیم ،جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و لواط » اعلام کرده است. بدین ترتیب در جمهوری اسلامی ایران تقریبا میتوان با قاطعیت گفت که هر اقدا م " خلاف قانونی" در خود نطفه محکومیت به اعدام را در خود دارد . این را از می توان به آسانی از تنوع اتهامات نتیجه گرفت . دستگاه اعدام ، شکنجه و زندان رژیم اسلامی هرگز در چند دهه اخیر با چنین شدت و حدتی عمل نکرده است . این نیز بخشی از کارنامه "دولت امید و تدبیر " است .
اگر تا پیش ازین طرفداران آشکار و پنهان این رژیم خود را پشت استدلالی که "تقصیر" را به گردن قوه قضاییه می انداخت ، پنهان می کرد، این بار با به میدان آمدن وزارت امور خارجه و دفاع این نهاد از این اعدامها جایی برای "توجیه و تبرئه "های ساختگی باقی نمی ماند. . کل این نظام و دولت بر پایه اعدام و جنایت و کشتار بنا شده است .
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی درایران - پاریس، با تمام نیرو این احکام اعدام جنایتکارانه را محکوم کرده و از همه هموطنان آزاده و نهادهای مدافع حقوق بشر و آزادیهای سیاسی و مدنی درخواست میکند که بر علیه این موج پایان ناپذیر اعدام در ایران به کارزاری پیگیر دست زنند . نباید اجازه داد که ماشین شکنجه و اعدام این رژیم با استفاده از فضای جنگی و ملتهب خاورمیانه این چنین آسوده به اقدامات خونریز خود ادامه دهد.
مجازات اعدام را لغو کنید!
زنده باد آزادی!
زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کنید
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران - پاریس
یکشنبه ، چهاردهم اوت 2016