راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 6555                   2014-03-09 15:43:48

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وعقیدتی در ایران – پاریس
به مناسبت ٨ مارس روز جهانی زن : همبستگی با زنان ایران


8 مارس روز جهانی حقوق زنان ، فرصتی است برای سخن گفتن از وضعیت زنان در ایران، جایی که زن بودن مرادف است با نبردی دایمی برای بدست آوردن کمترین حق!
بیش از سه دهه ست که ابتدایی ترین حقوق زنان ایران از جمله آزادی پوشش نادیده گرفته شده است. وضعیت زنان در ایران از جهاتی مانند وضعیت تمام زنان در جهان می باشد.خشونتهای گوناگونی بر آنان اعمال می گردد ولی آنچه که موقعیت زنان ایران را متفاوت از زنان دیگر در جهان می کند ، قوانین تبعیض آمیز دولتی می باشد. در ایران تبعیض قانونی ست. درواقع خشونت به زنان در ایران در وهله اول توسط خود رژیم اعمال می شود. اما زنان ایران به مبارزه خود ادامه می دهند. نه زندان ، نه شکنجه و نه حتی مرگ مانع مبارزه آنان برای آزادی و برابری نشده است.
امسال موضوع روز جهانی زن « برابری برای زنان و پیشرفت برای همه » می باشد. در این روز جهانی حقوق زنان، ما بطور ویژه به زنان کارگرمی اندیشیم که شرایط کار دشوار وحقوق بسیار پایین و تبعیض جنسی شدیدی را متحمل می شوند. وهم چنین به زندانیان سیاسی فکر می کنیم. و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی بطور کلی و زندانیان سیاسی زن بطور اخص هستیم.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی وعقیدتی در ایران – پاریس
٨ مارس ٢٠١٤