راه کارگر نیوز
راه کارگر نیوز

سایت خبری راه کارگر
کارگری حقوق بشر و زندانیان سیاسی زنان دانشجویی ملی
کد خبر : 6530                   2014-03-04 14:39:37

کمیته میزکتاب آمستردام – زنده باد ۸ مارس (روز جهانی زن)

بار دیگر ۸ مارس از راه می‌رسد، با پیام تشدید مبارزه علیه ظلم و ستم و نابرابری، علیه فرهنگ مرد سالار و علیه نظام طبقاتی، علیه استثمار انسان از انسان؛ ۸ مارس از راه می‌رسد با پیام رهائی و سعادت و کرامت انسان برای شادمانی برای زیبائی و برای دنیائی دیگر، برای انسانی دیگر و فرهنگی دیگر، برای ایجاد جهانی که انسان به عنوان یک نوع شناخته شود، نه یک جنس یک نژاد، یک رنگ یا یک زبان.
۸ مارس یاد آور مبارزات زنان آزادی خواه و مبارز و کمونیستی است، که هر ساله برای تجدید عهد و پیمان، برای همبستگی و تداوم مبارزه، برای ترسیم چشم اندازهای نوین و امیدبخش، برای پیمودن راه دشوار انسان بودن و انسان زیستن در اکثر نقاط جهان برگزار می‌شود. حضور مردان مبارز و کمونیست در کنار زنان و در برپائی و شرکت در آکسیون‌های ۸ مارس جلوه‌ای زیبا و با شکوه از آرمان‌های مشترک زنان و مردانی است، که باور به برابری و آزادی و سوسیالیزم دارند.
نظام تبعیض آمیز و سرمایه‌داری حاکم بر جهان (نظام امپریالیزم جهانی) بار دیگر با اوج گرفتن بحران ذاتی و ساختاری خود به همگان نشان داد که ادعای جاودنگی‌اش، افسانه‌ای بیش نیست. بحرانی که هر بار فشار کمر شکن آن بر دوش کارگران و زحمتکشان و به طور مضاعف بر زندگی زنان محروم و ستم دیده سنگینی می‌کند. براساس این واقعیت رفع تبعیض بین زنان و مردان و در نهایت رهائی انسان از قید وضعیت موجود، مبارزه‌ای پیگیر و جدی و تلاش خستگی ناپذیر را طلب می‌کند، برای برپائی انقلاب اجتماعی و ایجاد مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دیگری.
رژیم‌های وابسته به امپریالیزم و دیکتاتوری و عقب مانده نه تنها ۸ مارس را به رسمیت نمی‌شناسند، بلکه به انحاء مختلف با آن به مخالفت برخواسته و از برگزاری هر گونه تجمع و آکسیونی و جشنی به طور رسمی و غیر رسمی نیز جلوگیری می‌کنند.
رژیم جمهوری اسلامی یکی از بدترین، هارترین و سرکوبگرترین این رژیم‌هاست، که به اشکال مختلف و به طور علنی مخالفت خود را با ۸ مارس روز جهانی زن اعلام داشته است؛ قبل از هر چیز روز دیگری را به جای ۸ مارس، به عنوان روز زن به رسمیت می‌شناسد، که فقط مختص به خود است و هیچ معنی و مفهوم جهانی ندارد. پس از آن قانون اساسی زن ستیز و قوای سه‌گانه ارتجائی و سرکوبگر آن و مجلس فرمایشی و در راس همه‌ی این‌ها رهبری است، که بوئی از انسانیت نبرده است و در دشمنی با شخصیت و حقوق و کرامت زن و انسان ننگ قرن حاضر است. با توجه به این حقایق ما (کمیته میزکتاب آمستردام) با تبریک فرارسیدن ۸ مارس (روز جهانی زن) به همه‌ی زنان زحمتکش و تحت ستم و ضمن پشتیبانی از مبارزات زنان آزادی خواه، مبارز و کمونیست در سرتاسر جهان و حمایت از مبارزات زنان در بند ایران؛ طبق روال هر ساله، امسال نیز با حضور و شرکت در آکسیون ۸ مارس آمستردام، همبستگی خود را با برپادارندگان این آکسیون اعلام داشته و برای آنان موفقیت و پیروزی آرزو داریم.
زنده و پایدار باد اتحاد و همبستگی زنان مبارز و کمونیست!
نابود باد نظام نابرابر و سرکوبگر امپریالیسم جهانی!
سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری و زن ستیز جمهوری اسلامی ایران!
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیزم!
کمیته میزکتاب آمستردام – مارس ۲۰۱٤
Kom naar de viering van de
internationale vrouwendag:
demonstratie en manifestatie
in Amsterdam
14.00 uur bijeenkomst op de Dam
15.00 uur demonstratieve optocht
16.00 uur feestelijke manifestatie
in gebouw HTIB - 1e Weteringplantsoen 2c
سالن جشن در ساختمان هتیب (محل کمیه میزکتاب آمستردام) می‌باشد.